Standaard 1. Beoogde resultaten

Standaard 1: De beoogde leerresultaten passen bij het niveau en de oriëntatie van de opleiding en zijn afgestemd op de verwachtingen van het beroepenveld, het vakgebied en internationale eisen.

Aeres Hogeschool stelt zichzelf de volgende doelen:

  1. De curricula van Aeres Hogeschool zijn ontwikkeld op basis van de eigen onderwijsvisie
  2. En op basis van de internationale afspraken over hoger onderwijs: de Dublin Descriptoren.
  3. Aeres Hogeschool wil de eindkwalificaties samen met landelijke partners en (internationale) vertegenwoordigers van het werkveld opstellen, actueel houden en borgen.

0.1            Onderwijsvisie

Geo Media & Design leidt in vier jaar op voor het geo-werkveld op hbo-niveau. Het is met opzet een brede opleiding die zowel een affiniteit met data als met innovatie vereist, maar ook de creatieve en communicatieve capaciteiten van studenten ontwikkelt. De reden hiervoor is dat het werkveld observeerde dat de complexe interdisciplinaire problemen van onze tijd niet met traditioneel denken konden worden opgelost, maar juist door buiten de box denkende, praktisch ingestelde professionals moest worden aangepakt.

Curricula van Aeres Hogeschool faculteit Almere worden ontwikkeld volgens de nieuwe onderwijsvisie – BeroepstaakGestuurd Onderwijs (hierna te noemen BGO) (zie bijlage Onderwijsvisie BGO) – die tussen 2023 en 2028 wordt geïmplementeerd. Hoe curricula worden ontwikkeld, is weergegeven in figuur 1.1 en wordt uitgebreid toegelicht in hoofdstuk 2 van de onderwijsvisie BGO. De eerste stap in het ontwerpproces volgens BGO schrijft voor dat eindkwalificaties worden opgesteld op basis van de Dublin Descriptoren. In navolging van de drie hierboven genoemde doelen, is het landelijk opleidingsprofiel (hierna te noemen LOP) van Geo Media & Design bovendien opgesteld in samenwerking met HAS Green Academy en in consultatie met het werkveld. Het resulterende LOP noemt vier eindkwalificaties en beschrijft een logisch raamwerk die de samenhang tussen de eindkwalificaties toont (zie bijlage LOP). De eindkwalificaties zijn:

Eindkwalificatie 1: Van data naar informatie

Eindkwalificatie 2: Van informatie naar toepassing

Eindkwalificatie 3: Professionele houding

Eindkwalificatie 4: Maatschappelijke impact door ruimtelijk inzicht

De tweede stap in de ontwikkeling van beroepstaakgestuurde curricula is volgens de onderwijsvisie BGO het opstellen van leeruitkomsten. Vervolgens worden ook beroepstaken en beroepsrollen gedefinieerd en worden onderwijsmodules ontworpen.

In de volgende paragrafen worden eerst de eindkwalificaties en hun samenhang toegelicht. Dit wordt gevolgd door een beschrijving van hoe de leeruitkomsten zijn opgesteld en welke beroepsrollen worden gehanteerd. Tenslotte wordt nog stilgestaan bij de manier waarop het werkveld bij de onderwijsontwikkelingen wordt betrokken. De leeruitkomsten en de manier waarop de major GMD relateert aan de Dublin Descriptoren is gegeven in bijlage Leeruitkomsten en Dublin descriptoren

Scroll to Top